Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

1. Definities

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie heeft voltooid en waarmee de Leverancier een Penningmeester Overeenkomst afsloot

Penningmeester Website: de website van de Leverancier

Penningmeester Overeenkomst: de tussen de Leverancier en de Klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de Penningmeester Website en de Web Applicatie

Leverancier: Cashaca Software BV

Web Applicatie: de programmatuur zoals beschreven in de Overeenkomst, waartoe de Leverancier aan de Klant toegang verleent voor gebruik conform de Penningmeester Overeenkomst

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden via de Penningmeester Website en op alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes, alsmede op alle andere overeenkomsten tussen de (toekomstige) Klant en de Leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten.

2.2 De Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Leverancier zal De Klant ten minste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via de Penningmeester Website. Indien de Klant niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan de Klant de overeenkomt met de Leverancier opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant niet binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via de Web Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt de Klant geacht de wijzigingen te aanvaarden.

2.3 Alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot de Web Applicatie zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 De Klant kan rechtstreeks via de website een bestelling plaatsen. Tevens kan De Klant, nadat hij toegang heeft verkregen tot de Web Applicatie, via de Web Applicatie bestellingen plaatsen. De Leverancier bevestigt de door de Klant geplaatste bestelling langs elektronische weg waarop een Penningmeester Overeenkomst tot stand komt.

2.5 Leverancier mag in het onder artikel 2.4 bedoelde geval besluiten om zonder opgave van redenen de door De Klant geplaatste bestelling niet te aanvaarden of niet te bevestigen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt.

3. Gebruiksrecht

3.1 De Leverancier verleent De Klant bij een overeenkomst het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de Web Applicatie te gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de Klant.

3.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de betaling door de Klant van de vergoeding vermeld in artikel 7 door de Leverancier is ontvangen.

3.3 De Klant zal de Web Applicatie en de Penningmeester Website slechts gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

3.4 De Leverancier mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de Web Applicatie. De Leverancier zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie. Dit naar het oordeel van Leverancier.

4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 De Klant mag niet toestaan dat de Web Applicatie of de Penningmeester Website wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan de Klant en haar medewerkers.

4.2 Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden over te dragen aan derden.

5. Duur en einde overeenkomst

5.1 De Penningmeester Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van de algemene voorwaarde is voldaan en wordt aangegaan voor de periode van één (1) maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 5.1, waaronder dus ook begrepen een afwijkende termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens één (1) Maand. De overeenkomst kan door de Klant via de Web Applicatie worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week.

5.3 Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de Klant, tot één jaar tijd, de mogelijkheid al zijn gegevens te downloaden.

5.4 De Leverancier mag de overeenkomst direct beëindigen op het moment dat de Klant aan de Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat de Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat de Klant zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard.

5.5 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de Klant heeft Leverancier te allen tijde het recht haar Verplichtingen op te schorten en toegang tot de Penningmeester Website en Web Applicatie te blokkeren. Voorts kan Leverancier de overeenkomst dan elektronisch, en zonder rechterlijke tussenkomst, ontbinden als de Klant, na een elektronische ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

5.6 De leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5.

5.7 Bij beëindiging van de Penningmeester Overeenkomst zal de Klant toegang behouden tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Na het beëindigen van de Penningmeester Overeenkomst zal de Klant geen nieuwe informatie meer kunnen toevoegen aan de Web Applicatie en ook geen gegevens meer kunnen wijzigen.

5.8 De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van bijstellingen door de Klant.

6. Prijs en betaling

6.1 Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.

6.2 De Leverancier mag de vergoeding als genoemd in artikel 7, alsook de gebruikslimieten, maandelijks aanpassen. Indien de klant niet akkoord is met de voornoemde aanpassing, dan mag de Klant de Penningmeester Overeenkomst via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerst volgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de algemene voorwaarden.

6.3 Facturatie en inning van de vergoeding kan zowel maandelijks plaatsvinden als via een jaarlijks voorschot. Indien de Klant betaalt via een jaarlijks voorschot heeft de Klant het recht op een teruggave van het resterende voorgeschoten bedrag, pro rata het aantal nog te gebruiken maanden. De Leverancier zal deze teruggave uitvoeren ten laatste één maand na het stopzetten van de Penningmeester Overeenkomst of één maand na het ontvangst van het Belgisch rekeningnummer van de Klant.

7. Vergoeding

7.1 De Klant is aan de Leverancier een maandelijkse vergoeding verschuldigd, met uitzondering van consultancydiensten waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de Overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan Leverancier. De Klant kan kiezen deze vergoeding maandelijks te betalen of één keer per jaar via een voorschot.

7.2 De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de Penningmeester Overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen en ongeacht of de Klant gebruik maakt van de Web Applicatie.

8. Verplichtingen van de Leverancier

8.1 De Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een momentopname (kopie) wordt gemaakt van de in de Web Applicatie aanwezige gegevens. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Leverancier (bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan de Klant verstrekt.

8.2 De Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die de Klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.

8.3 Uitgezonderd de omstandigheden beschreven in artikel 12.6 zal de Leverancier geen gegevens inzien die de Klant via de Web Applicatie bij de Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9. Verplichtingen en medewerking van de Klant

9.1 De Klant draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Web Applicatie.

9.2 De Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Web Applicate gebruikte apparatuur en software voldoet aan de systeemeisen. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.

9.3 De Klant zal de Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele adres - en facturatiegegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Web Applicatie.

10. Gegevens

10.1 De gegevens die de Klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door de Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

10.3 Tot 1 (één) jaar na het einde van de Overeenkomst kan de Klant de Leverancier verzoeken, om de Web Applicatie te heractiveren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot de heractivering is ontvangen. Na heractivering heeft de Klant weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 8.1 waren opgenomen. Bij heractivatie heeft de Leverancier het recht om een vergoeding te vragen voor de maanden tussen de deactivatie en de heractivatie ook al heeft de Klant in deze periode geen gebruik gemaakt van de Web Applicatie. Deze vergoeding, uitgedrukt per maand deactivatie, is enkel gelimiteerd tot de maandelijkse prijs voor nieuwe klanten zoals die op de Penningmeester Website op het moment van activatie getoond wordt.

10.4 De Leverancier geeft geen gehoor aan het in dit artikel 10.3 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald.

10.5 De Klant moet zorgdragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen voor alle informatie die niet werd ingegeven in de Web Applicatie en nadat haar gebruik van de Web Applicatie gedeactiveerd werd.

11. Gebruiksregels

11.1 De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (de Klanten van) de Leverancier bij het gebruik van de Web Applicatie en de Penningmeester Website. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (de Klanten van) de Leverancier.

11.2 De leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die de Klant via de Web Applicatie bij de Leverancier heeft geplaatst

12. Ondersteuning

12.1 Gedurende de Overeenkomst heeft de Klant recht op technische ondersteuning.

12.2 Technische ondersteuning omvat het recht op het raadplegen van documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via de Web Applicatie met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Web Applicatie.

12.3 Technische ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van de Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden of terugzetten van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan de Leverancier; g) training of andere niet uitdrukkelijk in de Penningmeester Overeenkomst omschreven diensten; h) support voor software van andere producenten dan de Leverancier i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund wordt.

12.4 Gedurende de Overeenkomst heeft de Klant recht op het gebruik van een fiscale hulplijn welke inhoud dat 24 uur per dag vragen kunnen worden ingediend via de Web Applicatie met betrekking tot fiscaliteit en het voeren van een vereenvoudigde boekhouding. De Leverancier verbindt zich er enkel toe om naar best vermogen te antwoorden en heeft de mogelijkheid de Klant door te verwijzen naar specialisten of overheidsinstellingen.

12.5 De antwoorden van de fiscale hulplijn worden niet gegeven door gecertificeerde boekhouders/fiscalisten en de eindverantwoordelijkheid voor de boekhoudkundige beslissingen ligt steeds bij de Klant. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke foute informatie.

12.6 In het kader van het leveren van support is de Leverancier gerechtigd de gegevens van de Klant, bedoeld in artikel 10, in te zien.

13. Beschikbaarheid

13.1 De Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

13.2 De Leverancier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de Web Applicatie en de Penningmeester Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen aan de Web Applicatie of Penningmeester Website, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier met zich meebrengt. De Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk de Klant tijdig te informeren.

14. Loginprocedure

14.1 De Klant is verplicht de loginprocedure te volgen

14.2 De Leverancier mag de loginprocedure naar eigen inzicht aanpassen. De Leverancier zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

14.3 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens. De Logingegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Klant. De Klant is ten aanzien van de logingegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn logingegevens.

15. Gebruik van de Web Applicatie

15.1 De Leverancier verschaft aan de Klant toegang tot de Web Applicatie door middel van het verstrekken van logingegevens die moeten worden ingevoerd op de Penningmeester website.

15.2 De Leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van de Klant tot de Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De Leverancier, haar medewerkers en haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier, haar medewerkers en haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

16.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klanten van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan de Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

16.3 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het tijdelijk niet juist, of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie of de Penningmeester website.

16.4 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van de programmatuur van de Klant of van derden, van apparatuur van de Klant, de Leverancier of derden, of van internetverbindingen van de Klant, de Leverancier of derden.

16.5 De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Web Applicatie bij de Leverancier worden geplaatst.

16.6 Voor zover de Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid ten allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de Klant gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door de Leverancier aan de Klant in die periode. Voor zover de Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 16.6 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 5.000.

16.7 De Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor Web Applicatie is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

16.8 De Klant erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie of de Penningmeester Website nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

16.9 De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Penningmeester Overeenkomst of de algemene voorwaarden, tenzij de Klant deze aanspraken jegens de Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien de Klant de schade zelf zou hebben geleden.

16.10 De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant de Leverancier onverwijld en deugdelijk elektronisch in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en de Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat is adequaat te reageren.

16.11 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien de Klant nalaat de Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

16.12 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt na 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

17. Privacy

17.1 Voor zover de Klant met gebruikmaking van de Web Applicatie of de Penningmeester Website persoonsgegevens verwerkt, is de Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klant staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. De Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de Klant en overeenkomstig de instructies van de Klant, binnen de perken van de Overeenkomst.

17.2 De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Penningmeester Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant en/of de door de Klant in het kader van de Penningmeester Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens de Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan de Leverancier toe te rekenen schending van de Wet ter bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

18. (Leverings)termijnen

Alle (leverings)termijnen worden door de Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra de Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met de Klant over een nieuwe (leverings)termijn. De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering.

19. Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Penningmeester Overeenkomst is opgenomen, geeft de Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot geleverde diensten en wijst de Leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Web Applicatie.

20. Overmacht

Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Penningmeester Overeenkomst of de algemene voorwaarden. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van de Leverancier, transportproblemen en stakingen.