Het ledenregister van een VZW

Een VZW heeft drie soorten leden.

Stichtende leden

De stichtende leden van een vzw zijn de oprichters van deze vzw. Zij besloten om samen een 'rechtspersoon' op te richten. Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Gewone leden

Vroeger werden ook wel eens de termen "werkende leden", "vaste leden" of "effectieve leden" gebruikt. In de nieuwe wetgeving is de officiële benaming nu gewoon ‘leden’.

Deze leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. De rechten en plichten van deze leden worden bepaald door de statuten en door de vzw-wetgeving. De statuten bepalen wie als lid kan toetreden tot de vzw. Als daarover niets in de statuten staat, dan kan het bestuursorgaan vrij de leden benoemen.

Als vzw moet je een register van je leden bijhouden op de zetel van de vzw. In dit ledenregister worden alle leden van de vzw bijhouden en de datum waarop zij lid werden of stopten als lid. Het ledenregister van een vzw bevat alle gewone leden (maar niet de toegetreden leden, zie hieronder).

Het ledenregister mag schriftelijk of elektronisch worden bijgehouden maar moet steeds de gehele geschiedenis van oude en nieuwe leden bevatten.

Wat moet er in het ledenregister worden opgenomen?

  • de voornaam en achternaam en het adres van de leden die een natuurlijke persoon zijn
  • de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van leden die een rechtspersoon zijn
  • de datum van toetreden en eventuele uittreding van de leden.

Toegetreden leden

Een vzw kan ook toegetreden of aangesloten leden hebben. Dat zijn de mensen die lid zijn van de vzw om gebruik te maken van de activiteiten of faciliteiten. Bijvoorbeeld: wie komt voetballen in een voetbalclub. Deze leden betalen al dan niet lidgeld maar hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden geregeld in de statuten.

Deze leden worden niet opgenomen in het ledenregister. Je zou dus kunnen stellen dat het verschil tussen gewone leden en toegetreden leden is dat de gewone leden worden opgenomen in het ledenregister maar de toegetreden leden niet.