UBO register

Net zoals elke onderneming moet ook elke vzw een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is een register waar de ‘uiteindelijk begunstigden’ van een onderneming of een vzw in geregistreerd staan.

Uiteindelijke begunstigden van een vzw

Deze term klikt wat raar als het over een vzw gaat. De term ‘begunstigde’ lijkt aan te geven wie de winst van een vzw kan verkrijgen. Bij een vzw is er echter geen winstuitkering. Eventuele winsten moeten immers op een later moment gebruikt worden in de werking van de vzw. Ook bij het stopzetten van een vzw gaan de bezittingen naar een belangeloos doel.

Als het over het UBO register gaat heeft de terms “begunstigde” enkel betrekking op de natuurlijke personen die beslissingsrecht hebben over de werking van de vzw. Deze personen zijn volgens de wet de uiteindelijke begunstigden.

Welke natuurlijke personen neemt u op in het UBO register van een VZW?

Voor vzw’s zijn de “begunstigden/beslissers” die worden opgenomen in het UBO register de volgende personen:

  1. Bestuurders
  2. Personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
  3. Andere natuurlijke personen die op onrechtstreekse wijzen het uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefenen: hier worden de "uiteindelijke begunstigden" bedoeld van een rechtspersoon/onderneming die bestuurder is in de vzw. Deze natuurlijke personen besturen via de rechtspersoon immers onrechtstreeks de vzw . Het gaat ook om de vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon-bestuurder in een vzw.
  4. Natuurlijke personen in wiens belang de vzw werd opgericht: dit zijn in eerste instantie de personen die met naam worden genoemd in de statuten van de vzw als persoon in wiens belang de vzw wordt opgericht. Indien geen enkele persoon met naam wordt aangewezen, is het de algemene categorie van uiteindelijke begunstigden, zoals beschreven in de statuten van de vzw, die moet geregistreerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de leerlingen van een school-vzw, of de patiënten van een ziekenhuis-vzw. U moet uiteraard niet alle leerlingen/patiënten bij naam aanduiden, maar enkel de categorie.