Heeft een vzw een BTW-nummer nodig?

Sommige vzw's hebben een BTW-nummer nodig, anderen niet. Elke vzw die geregeld, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen en diensten verricht die in het BTW Wetboek zijn omschreven moeten een BTW-nummer aanvragen.

Het BTW-wetboek somt onder artikel 44 een reeks van activiteiten op die vrijgesteld zijn BTW. Vzw's die zowel activiteiten uitvoeren die in dit artikel voorkomen en andere activiteiten die hier niet in voorkomen moeten nog steeds een BTW-nummer aanvragen en zijn "gemengd" BTW plichtig.

Een sportclub die bijvoorbeeld lidgelden ontvangt (meestal vrijgesteld) maar ook een kantine heeft (niet vrijgesteld) moet een BTW-nummer aanvragen.

Een vzw heeft sneller een BTW-nummer nodig dan je denkt. Bij twijfel vraag je dit dus best altijd na bij de BTW administratie.

Gedeeltelijke lijst van activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44

  • Inrichtingen lichamelijke opvoeding (sportclubs)
  • Jeugdherbergen, - tehuizen, -clubs, homes, vakantiekolonies
  • Organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten, door erkende instellingen
  • Exploitanten van musea, dieren- en plantentuin, monumenten (zonder winstoogmerk)
  • Bibliotheken, spelio- en mediatheken
  • VZW met politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende … doelen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen

Vrijstelling voor kleine vzw's met een omzet lager dan 25.000 euro

Indien een vzw BTW-plichtige activiteiten heeft maar de omzet lager is dan 25.000 euro per jaar dan zij gebruik maken van een vrijstellingsregeling. De vzw moet dan nog steeds een BTW-nummer aanvragen maar moet zij niet langer BTW aanrekenen op haar inkomsten en moet zij ook niet langer elk kwartaal BTW aangiftes doorsturen. Daar staat tegenover dat de vzw dan ook niet langer BTW kan terugtrekken op haar aankopen.

Eén keer per jaar zal de vzw ook nog steeds een "klantenlisting" moeten indienen

BTW en Penningmeester

Penningmeester.be kan zowel gebruik worden door vzw's zonder BTW-nummer, vzw's die (gemengd) BTW plichtig zijn en vzw's die gebruikmaken van de vrijstellingsregeling voor kleine vzw's.

Zolang de vzw een vereenvoudigde boekhouding mag voeren is Penningmeester geschikt! Dit artikel geeft meer achtergrond bij de BTW verplichtingen van een vzw.