Moet een vzw een boekhouding voeren?

Ja, vzw's moeten een boekhouding voeren en jaarlijks haar jaarrekening neerleggen.

De vereisten waaraan de boekhouding van een VZW moeten voldoen hangen af van haar grootte.

Kleine vzw's mogen een vereenvoudigde boekhouding (ook vaak enkelvoudige boekhouding genoemd) voeren zoals je deze voert met de Penningmeester.be boekhoudsoftware. Grote vzw's moeten verplicht een complexe, dubbele boekhouding voeren.

Kleine vzw’s moeten verder hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Wat is de definitie van een kleine vzw?

Vzw’s die niet meer dan één van onderstaande voorwaarden overschrijden mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren met Penningmeester:

  • jaargemiddelde van maximum 5 werknemers
  • ontvangsten op jaarbasis: maximaal 334.000 euro excl. BTW
  • in totaal 1.337.000 euro aan bezittingen en/of schulden;

Dagboeken

Bij een vereenvoudigde boekhouding hou je een dagboek van inkomsten bij, een dagboek van uitgaven, een financieel dagboek en een inventaris.

  • Dagboek van ontvangsten: zonder uitstel worden alle verkoopfacturen die de vzw uitschrijft en alle andere ontvangsten van de vzw hierin opgenomen: lidgelden, schenkingen, subsidies, verkopen
  • Dagboek van uitgaven: zonder uitstel worden alle inkomende facturen (plus bewijsstukken) en alle andere uitgaven hierin opgenomen: aankopen van goederen, aankoop van diensten, bezoldigingen
  • Financieel dagboek: het bijhouden van alle ontvangen en verstuurde betalingen die al dan niet gelinkt zijn met een geregistreerde ontvangst of uitgave.
  • Inventaris: één keer per jaar wordt een lijst van alle bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen opgesteld.

Vzw's en BTW aangiftes

Sommige vzw's hebben een BTW-nummer nodig, anderen niet. Elke vzw die geregeld, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen en diensten verricht die in het BTW Wetboek zijn omschreven moeten een BTW-nummer aanvragen.

Dit artikel geeft meer achtergrond bij de BTW verplichtingen van een vzw.
Dit artikel geeft meer achtergrond bij het voeren van een vereenvoudigde/enkelvoudige boekhouding.